published on 16.11.2019

Bu yazıda, bash ile if sorgularını ve bu sorgularda kullanılacak karşılaştırma operatorlerini kısaca ele alacağız.

Genel Syntax: IF ELSE

Temel syntax aşağıdaki gibidir.

 • if - fi ile kapatılır.
 • if ve elif’den sonra then gelir.
a=5
b=2
if [[ a -gt b ]]; then 
  echo "$a > $b"
elif [[ a -eq b ]]; then
  echo "$a = $b"
else
  echo "$a < $b"
fi
 • Noktalı virgülü atıp ‘then’ sonraki satırda yazılabilir.
a=5
b=2
if [[ a -gt b ]]
then 
  echo "$a > $b"
elif [[ a -eq b ]]
then
  echo "$a = $b"
else
  echo "$a < $b"
fi

Indenting

Bash scripti yazarken herhangi bir indenting kuralı yok. Hiç indenting yapmadan da yazabiliriz ama clean code düşüncesine ters olacaktır, daha sonra okunması zor olacaktır. Shell Style Guide belirtilen standartlar takip edilebilir ya da takım içerisinde kendi standartlarımızı belirleyebiliriz.

Comparison Operators

OperationString OperatorArithmetic Operator
Less than[[ $a < $b ]][[ $a -lt $b ]]
Greater than[[ $a > $b ]][[ $a -gt $b ]]
Less than or equal to[[ $a <= $b ]][[ $a -le $b ]]
Greater than or equal to[[ $a >= $b ]][[ $a -ge $b ]]
Equal[[ $a == $b ]][[ $a -eq $b ]]
Not Equal[[ $a != $b ]][[ $a -ne $b ]]

Çift köşeli parantez ve parantezler ile içerik arasındaki boşluk burada önemli. Karşılaştırma operasyonları sonuç olarak 0 (true) veya 1 (false) döndürürler.

Diğer programlama dillerinin aksine 0, true; 1 ise false’u temsil eder. Bunun sebebi aslında false’un boolean olmamasıdır. Burada döndürülen değer exit codedur, 0 programın başarılı şekilde tamamlandığı belirtir. 1 general error ve 255’e kadar herhangi bir değer yine false’dur. (bknz: Why 0 is true, stackoverflow, Exit Codes, TLDP)

Ek olarak sayılar ile çalışıyorsak aritmetik operatorleri kullanarak bash’e değişkenlerin sayı olduğunu bildirmeliyiz. Aksi halde string karşılaştırması yapacaktır.

[[ 20 > 100 ]]
echo $?       # Returns 0. TRUE
[[ 20 -gt 100 ]]
echo $?       # Returns 1. FALSE

$? dolar ve soru işareti, en son çalıştırılan komutun exit code’unu döndürür.

Logical Operators

OperationOperator
AND[[ $a && $b]]
OR[[ $a
NOT[[ ! $a ]]

String null value

OperationOperator
Is null[[ -z $a ]]
Is not null[[ -n $a ]]

File Control Operators

OperationOperator
File exists.[[ -e FILE ]]
File exists and is a directory.[[ -d FILE ]]
File exists and it’s size greater than zero.[[ -s FILE ]]
File exists and read permission is granted.[[ -r FILE ]]
File exists and write permission is granted.[[ -w FILE ]]
File exists and read execute is granted.[[ -x FILE ]]
You are reading the 6th of 10 episodes in Bash.
Published on 16.11.2019 by Mert Bakır with commit db8d56a.
bash
#bash #linux
Next episode:
Bash: Loops
published on 17.11.2019

Bu yazıda, Bash ile script yazarken döngüleri nasıl kullanabileceğimizi ele alacağız. For, while ve until döngülerini karşılaştıracağız. […] #!/bin/bash i=0 while [ i" ((i++)) done until #!/bin/bash i=0 until [ i" ((i++)) done for for döngüsünün syntaxı biraz daha farklı. while ve …

published on 16.11.2019

Eğer test etmek istediğimiz bir durum varsa if statement kullanırız. Birden fazla durum varsa nested if statement kullanabiliriz ama sayı arttıkça if statement karmaşıklaşacaktır. Burada devreye case giriyor. Syntax’ı basit.

published on 19.11.2019

Her dilde kullandığımız, tekrara düşmemek adına kullanılan en temel yapı. Fonksiyonlar, bash scriptinde aşağıdaki örnekteki gibi tanımlanabilir. function anahtar sözcüğü ardından fonksiyon adı verilir ve küme parantezi içerisinde fonksiyon tanımlanır. […] #!/bin/bash function selamVer { echo …

published on 10.07.2022

Previously, I’ve published a blog post about deploying static content on heroku with basic authentication. The main purpose was to get basic auth for a freely hosted static website. In that post, we hosted the source code on GitLab and configured a CI/CD pipeline to render the static content …

published on 28.05.2022

Each git commit has a field called Author which consists ‘user.name’ and ‘user.email’. We usually set these variables once, after installing git, with git config --global so that each repo gets the variables from the global definition. We can also set them locally for a …

published on 25.05.2022

In this post, I’ll first walk through hosting static content with basic authentication. Then, we’ll look into deploying to Heroku using GitLab Pipelines, more specifically deploying a certain sub-directory within the project instead of pushing the whole project. Also, I’ll share …

published on 17.04.2022
edited on 15.07.2022

Önceki bölümde, markdown formatını LaTeX formatına dönüştürmek için kullanılan Pandoc yazılımından bahsetmiştik. Şimdi konuyu bir adım daha ileri taşıyıp ve bookdown’a geçiyoruz. Bookdown; Rmarkdown kullanarak teknik dökümanlar, kitaplar yazabilmemizi sağlayan, Yihui Xie tarafından yazılmış …

published on 10.04.2022

I’ve been using WSL-2 on Windows for over a year. It’s very useful because some Python packages are just a headache to install on Windows. Also, docker. It’s just better on Linux. Yet, WSL-2 can also be problematic. I remember trying a dual-boot setup when things just went way too …

published on 03.03.2022

In this post, I’ll share how to install geopandas and some other gis related packages on Windows. If you are on Mac or Linux you can probably just pip install those without any issue. I usually had to do a google search every time I wanted to install these packages on Windows environment. Of …